Grupy zorganizowane

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Grupy na pływalni

 

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Przez grupę zorganizowaną (zwaną również grupą) rozumie się grupę liczącą nie mniej niż 8 osób korzystających pływalni, pod nadzorem i kierunkiem opiekuna grupy zorganizowanej (zwanego dalej również opiekunem).
2. Opiekunem może być osoba pełnoletnia.
3. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem Pływalni Fala Ośrodka Sportu Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi (zwanego dalej również Regulaminem Pływalni Fala) oraz treścią niniejszego Regulaminu a także bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w treści tych dokumentów. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zapoznania z postanowieniami regulaminów, o których mowa w zdaniu pierwszym, wszystkich członków grupy zorganizowanej a także jest odpowiedzialny za przestrzeganie tychże postanowień przez członków grupy zorganizowanej.
4. Wejście grupy musi być uzgodnione wcześniej z upoważnionym pracownikiem Pływalni w formie pisemnej lub elektronicznej (dominika@basentrzebownisko.pl).
5. Opiekun grupy reprezentuje podmiot organizujący zajęcia grupy zorganizowanej i zobowiązany jest do opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie zorganizowanej.
6. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania informacji o stanie zdrowia uczestników zajęć grupy zorganizowanej oraz o ich umiejętnościach pływackich.
7. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że do uczestnictwa w zajęciach grupy zorganizowanej dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie – a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego – oświadczenie o zdolności oraz braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach.
8. Opiekunowi grupy zorganizowanej nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji ośrodka.
9. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą zorganizowaną, ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na Pływalni oraz za szkodę w mieniu OSIR oraz powstanie szkody na osobie pozostającej od nadzorem opiekuna, wyrządzonej na skutek nieprzestrzegania Regulaminu Pływalni FALA oraz niniejszego Regulaminu. W przypadku grup zorganizowanych, korzystających z usług instruktora Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyłączona jest odpowiedzialność opiekuna grupy za szkody na osobie i mieniu OSiR powstałe na terenie hali basenowej w czasie pozostawania grupy pod opieką instruktora OSiR.
10. Pod nadzorem jednego opiekuna grupy nie może pozostawać więcej niż 15 uczestników. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
11. Opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za przybycie grupy zorganizowanej do pomieszczeń pomocniczych co najmniej na 10 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć, jest odpowiedzialny za pozostawienie przez członków grupy zorganizowanej odzieży wierzchniej w szatni znajdującej się w holu głównym oraz do zmiany obuwia.
12. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek złożyć „Oświadczenie opiekuna grupy zorganizowanej” (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 13. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj.RODO) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron, przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka.
14. Ze względów organizacyjnych, OSiR zastrzega sobie możliwość wyłączenia z korzystania przez członków grupy zorganizowanej dwóch torów przeznaczonych do szybkiego pływania, decyzję w tym zakresie podejmuje ratownik pełniący dyżur na hali basenowej w trakcie trwania zajęć, w których uczestniczą członkowie grupy zorganizowanej.
15. Na pływalnię nie będą wpuszczane grupy zorganizowane bez opiekuna.
16. Opiekunowie grup zorganizowanych wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
17. Obowiązkiem opiekuna jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z wejściem grupy zorganizowanej oraz pobranie pasków transponderowych dla członków grupy zorganizowanej, a także przekazanie pasków uczestnikom grupy zorganizowanej oraz pouczenie o sposobie korzystania z szafek i pasków transponderowych.
18. Opiekuna grupy zorganizowanej obowiązuje strój kąpielowy, o którym mowa w § 3 pkt 18 Regulaminu Pływalni Fala lub strój sportowy (tj. krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem, klapki).
19. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek wprowadzenia grupy zorganizowanej do pomieszczeń pomocniczych, sprawdza czy każdy członek grupy zorganizowanej założył czysty, kompletny strój kąpielowy, oraz umieścił odzież zmienną w szafce oraz sprawdza, czy wszystkie szafki ubraniowe w szatniach zostały prawidłowo zamknięte.
20. Opiekun grupy zorganizowanej przeprowadza grupę zorganizowaną z szatni do pomieszczeń z natryskami i toaletami, wskazuje na obowiązek korzystania z toalet w czasie całego pobytu na hali basenowej, sprawdza czy każdy członek grupy zorganizowanej przed wejściem na halę basenową, skorzystał z natrysku.
21. Opiekun ma obowiązek przeprowadzenia grupy zorganizowanej z pomieszczenia natrysków do hali basenowej oraz sprawdza, czy każdy członek grupy zorganizowanej przeszedł stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
22. Opiekun zarządza zbiórkę, sprawdza stan liczebny grupy zorganizowanej oraz zgłasza ratownikowi fakt wprowadzenia grupy zorganizowanej do hali basenowej, ustala z ratownikiem szczegółowe zasady korzystania basenu.
23. Opiekun grupy zorganizowanej ustawicznie kontroluje zachowania uczestników grupy zorganizowanej w czasie całego pobytu w hali basenowej a w razie potrzeby podejmuje działania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa i porządku grupy.
24. Opiekun przez cały czas pobytu grupy zorganizowanej na pływalni, ma obowiązek przebywać razem z grupą zorganizowaną oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
25. Opiekun w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się blisko niecki basenowej, w której przebywają członkowie grupy zorganizowanej, w miejscu z którego widzi wszystkich uczestników i sam jest przez nich widziany, zaś podczas korzystania przez członków grupy zorganizowanej ze zjeżdżalni, cały ten czas opiekun przebywa na mostku zjeżdżalni.
26. Opiekun i członkowie grupy zorganizowanej mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników OSiR.
27. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za to, by po zakończeniu zajęć, wypożyczony sprzęt sportowy, pływacki lub ratowniczy został złożony przez członków grupy zorganizowanej w wyznaczonym do tego miejscu.
28. Po zakończeniu zajęć, opiekun grupy zorganizowanej zarządza zbiórkę, sprawdza stan liczebny grupy, zgłasza ratownikowi fakt zakończenia zajęć oraz wyprowadza grupę z hali basenowej.
29. Opiekun grupy zorganizowanej po opuszczeniu hali basenowej przez członków grupy zorganizowanej, sprawdza czy każdy członek grupy zorganizowanej skorzystał z natrysku, następnie czy szafki odzieżowe w szatni zostały zupełnie opróżnione oraz czy wszystkie rzeczy osobiste zostały zabrane.
30. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek przeprowadzenia grupy zorganizowanej do holu głównego pływalni, winien zebrać od uczestników grupy paski transponderowe, zwrócić je w kasie pływalni w ilości takiej samej, jak została pobrana oraz winien zapłacić w kasie pływalni cenę, zgodnie z obowiązującym cennikiem OSiR.
31. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie hali basenowej i potwierdzenie takiego zdarzenia właściwym wpisem w Dzienniku pracy ratowników.
32. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień przez członka lub członków grupy zorganizowanej w zakresie przestrzegania Regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – Zarządca basenu lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do zakazania dalszego korzystania grupie zorganizowanej z pływalni oraz usunięcia z pływalni takiej grupy zorganizowanej bez zwrotu poniesionych kosztów.

Pobierz: Regulamin grup. pdf

Pobierz: Oświadczenie opiekuna grupy.pdf

 

Grupy zorganizowane szkolne – grupa max. 15 osób + opiekun

(opiekun wejście bezpłatne)

Dzień tygodnia Godziny

Wejście

(zł/godz./osoba)

Poniedziałek – Piątek 8ºº -18ºº 8,50
Sobota, Niedziela, Święta 6ºº – 14ºº 10,00

 Dostępne godziny dla grup zorganizowanych:

wtorek 10:00-11:00

wtorek 12:00-13:00

środa 15:00-16:00

piątek 16:00-17:00

Grupy zorganizowane szkolne z instruktorem OSiR (max. 15 osób) – 200,00 zł/godz./grupa

(nauka pływania z instruktorem OSiR – 45 minut)

Rezerwacje i dodatkowe informacje:

Dominika Śliż

TEL: 17 77 13 123;

kom. 782272030 ( poniedziałek -piątek w godz. 8:00-16:00)

E-MAIL: dominika@basentrzebownisko.pl

Sprawdź jak aktywnie spędzić czas w OSiR Nowa Wieś

Strefa wody

 

Strefa relaksu

 

Strefa siły

 

Strefa ruchu

 

Strefa dziecka

 

Na powietrzu

 

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi na podstawie art.6 ust. 1 lit.a RODO w celu kontaktu z użyciem danych podanych w formularzu kontaktowym.

6 + 14 =