Orlik

Kompleks boisk sportowych

Od 1 stycznia 2023 roku opłata za boiska wynosi:

1) boisko do piłki nożnej – 70,00 zł

2) boisko wielofunkcyjne – 40,00 zl

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH w Nowej Wsi

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Zarządcą kompleksu boisk sportowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi (dalej zwany Ośrodkiem).
 2. Przez kompleks boisk sportowych rozumie się boisko do piłki nożnej o wymiarach 62 m x 30 m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 20 m przeznaczone do gry w koszykówkę lub siatkówkę oraz budynek szatniowo – sanitarny.
 3. Boiska sportowe przeznaczone są do zajęć treningowych oraz rozgrywek sportowych.
 4. Z kompleksu boisk sportowych można korzystać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00 z wyłączeniem dni, w których Ośrodek jest nieczynny.
 • § 2 ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
 1. Z kompleksu boisk sportowych mogą korzystać:
  1. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, trenera lub innej osoby odpowiedzialnej,
  2. grupy zorganizowane, dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela/ trenera/ pełnoletniego opiekuna,
  3. zakłady pracy, instytucje, organizacje społeczne i inne podmioty oraz pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Z boisk sportowych mogą korzystać podmioty wymienione w pkt 1 tylko po uprzednim dokonaniu rezerwacji.
 3. Rezerwacji boisk można dokonać pod numerem telefonu 725 250 164. Rezerwacja może być dokonana na okres 1 miesiąca.
 4. Przedłużenia dokonuje się do 25-go dnia miesiąca na miesiąc kolejny. Pierwszeństwo korzystania mają grupy, które korzystały w poprzednim miesiącu w tym samym terminie pod warunkiem przedłużenia rezerwacji.
 5. Warunkiem rezerwacji jest wypełnienie druku rezerwacji. Druk rezerwacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Rezerwujący są zobowiązani do poinformowania Ośrodka o odwołaniu rezerwacji w terminie do 24 godzin przed zarezerwowanym terminem pod numerem telefonu 725 250 164. Nieusprawiedliwiona nieobecność zarezerwowanego terminu automatycznie zrywa rezerwację.
 7. Rezerwacja boisk lub uiszczenie opłaty za korzystanie z boisk sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.
 8. Wstęp na boiska jest możliwy tylko po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem, bądź na podstawie zawartej umowy.
 9. Opłata za boiska jest liczona od zgłoszonej godziny rezerwacji boisk.
 10. Podmioty wymienione w pkt 1 korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 11. Zajęcia na boiskach sportowych odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym z Ośrodkiem.
 12. W miesiącach grudzień-marzec pierwszeństwo korzystania mają kluby sportowe z terenu Gminy Trzebownisko pod warunkiem korzystnych warunków atmosferycznych i wcześniejszej rezerwacji.
 13. Zarządzający boiskami sportowymi zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na boiskach sportowych w celu prowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Trzebownisko, niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz okresowych prac konserwatorskich.
 14. Wszyscy korzystający z kompleksu boisk przez rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminem oraz przestrzeganiem jego postanowień,
  2. wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na boisku,
  3. na czas udostepnienia obiektu na imprezy zorganizowane (mecze, imprezy masowe) pełną odpowiedzialność za stan porządku i bezpieczeństwa uczestników, stan urządzeń i sprzętu ponoszą organizatorzy tych imprez.
 15. Osoby odpowiedzialne za członków grupy są obowiązane do czuwania nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu przez poszczególnych członków grupy oraz do ujawnienia pracownikom Ośrodka uszkodzeń boisk dokonanych podczas korzystania z danego obiektu.
 16. Korzystający z kompleksu boisk sportowych zobowiązani są do używania:  a) strojów sportowych oraz obuwia sportowego; b)przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu boiska,  c) utrzymania czystości i porządku na terenie boisk,  d) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników Ośrodka.
 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi.
 2. Na kompleksie boisk sportowych obowiązuje zakaz: * wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. poruszania się na motocyklach, motorowerach, rowerach, rolkach, wrotkach, hulajnogach itp.,  * wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych i metalowych,   * rzucania wszelkimi przedmiotami, * rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,   * używania czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osób,    * pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,  * załatwiania potrzeb fizycznych poza toaletami i zaśmiecania boisk,  * niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk, * palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających, żucia gumy,     * zaśmiecania płyt boiska, wylewania na płyty płynów lub innych substancji ciekłych.  * przebywania na boiskach sportowym osób w stanie nietrzeźwości,  * przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,  * wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia takie jak bramki treningowe, furtki, płoty, mury, ogrodzenie boiska, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, reklamy oraz dachy i inne,   * wprowadzania na teren psów i innych zwierząt,   * wchodzenia na obszary bez zgody Ośrodka, które nie są dopuszczone dla widzów obiektu, np.: do pomieszczeń służbowych, itp.,  * ustawiania na powierzchni boisk sportowych stołów oraz innych przedmiotów mogących powodować wgniecenia, zadrapania oraz inne uszkodzenia.
 3. Na terenie całego obiektu zakazuje się handlu obnośnego i naklejania materiałów reklamowo-informacyjnych bez zezwolenia Ośrodka.
 • § 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W czasie zawodów/zajęć organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektu.
 2. Organizatorzy przy organizacji zawodów/imprez są zobowiązani do dochowania wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów przeciwpożarowych.
 3. Szczegółowy sposób zachowania się na imprezach określają organizatorzy, z uwzględnieniem regulaminu boisk, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów przeciwpożarowych.
 4. Za grupy trenujące na boiskach pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie/instruktorzy zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 5. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu oraz znajdujących się na nim urządzeń, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń, urządzeń i terenów sportowych odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie/rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub usterki należy zgłosić osobiście pracownikom Ośrodka lub pod nr tel. 177713125. Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przyjęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez Ośrodek.
 7. Pracownicy Ośrodka mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z obiektu.
 8. Na całym obiekcie korzystający z boiska są obowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
 9. Za wartościowe przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie boiska piłkarskiego Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska sportowego.
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu boiska sportowego. W przypadkach opisanych w zdaniu pierwszym, zarządca boiska sportowego może skierować sprawę na drogę postępowania cywilnego oraz na drogę postępowania karnego.
 12. W wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje w każdym przypadku Ośrodek.

Pobierz: Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych w Nowej Wsi.pdf

PobierzREZERWACJA-druk.pdf

Sprawdź jak aktywnie spędzić czas w OSiR Nowa Wieś

Strefa wody

 

Strefa relaksu

 

Strefa siły

 

Strefa ruchu

 

Strefa dziecka

 

Na powietrzu

 

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi na podstawie art.6 ust. 1 lit.a RODO w celu kontaktu z użyciem danych podanych w formularzu kontaktowym.

1 + 14 =