Szkółka pływania

Zapraszamy do nauki pływalnia

Szkółka pływacka ORKA – OSiR Nowa Wieś

 

Szkółka pływacka „Orka” powstała we wrześniu 2015 roku. Pomysłodawca powstania Szkółki jak i pierwszym instruktorem prowadzącym zajęcia był Artur Katarzyński. Szkółka jest alternatywą dla grupowych jak i indywidualnych kursów nauki pływania prowadzonych przez OSiR w Nowej Wsi i skierowana jest dla osób, które są już oswojone z wodą, posiadają podstawowe umiejętności pływackie i chcą uczyć się sportowych technik pływania jak i doskonalić już nabyte umiejętności pływackie. Oferujemy atrakcyjne metody nauczania. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca w grupach dostosowanych wiekowo (od 7 roku życia) i umiejętnościowo.

Pływamy na basenie sportowym, zajęcia trwają pełną godzinę a do dyspozycji mamy min.: piłki, makarony, deski, płetwy oraz wiosełka pływackie. Uczestnicy zajęć poznają sportowe techniki pływania, skoki startowe, wszystkie nawroty stosowane w pływaniu sportowym, techniki pływania pod wodą oraz podstawy ratownictwa wodnego. Zawodnicy mają także możliwość uczestniczenia a tym sam sprawdzenia swoich umiejętności w różnych amatorskich zawodach pływackich. Uczą się pracy zespołowej i zdrowej rywalizacji. Dodatkową atrakcją są zdjęcia i filmy podwodne, które mogą stanowić zarówno materiał szkoleniowy służący korygowaniu własnych błędów popełnianych podczas pływania jak i niepowtarzalną pamiątkę dla uczestników naszych zajęć. Serdecznie zapraszamy na zajęcia.

REGULAMIN DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi

           SZKÓŁKA PŁYWANIA „ORKA”

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad uczestniczenia w zajęciach doskonalenia umiejętności pływania (zwanych dalej również zajęciami), prowadzonych w ramach Szkółki Pływania „ORKA” i obowiązuje łącznie z postanowieniami Regulaminu Pływalni Fala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebowniski zs. w Nowej Wsi.

2. Organizatorem zajęć doskonalenia umiejętności pływania jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi (zwany dalej również OSiR).

3. Zajęcia odbywają się w hali basenowej Pływalni Fala w Nowej Wsi.

4. Doskonalenie umiejętności pływania w Szkółce Pływania „ORKA” prowadzone jest w formie zajęć grupowych. Szkółka Pływania „ORKA” rozpoczyna swoją działalność, gdy liczba chętnych do doskonalenia swoich umiejętności pływania wynosi co najmniej 8. Liczba osób szkolonych przez jednego instruktora nie może być większa niż 15.

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach doskonalenia pływania jest złożenie oświadczenia na Karcie uczestnika (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu), a także uiszczenie opłaty za zajęcia obliczonej zgodnie z treścią pkt. 23 zd. drugie niniejszego Regulaminu. Za uczestnika, który nie osiągnął pełnoletniości oświadczenie składa opiekun prawny.

6. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu powoduje, że dana osoba staje się uczestnikiem zajęć doskonalenia umiejętności pływania, fakt ten zostaje uwidoczniony przez wpisanie takiej osoby na listę uczestników zajęć.

7. Zajęcia doskonalenia umiejętności pływania odbywają się od miesiąca października do miesiąca czerwca następnego roku.

8. W zajęciach doskonalenia umiejętności pływania mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 7 lat, umiejące pływać co najmniej stylem dowolnym (kraul na piersiach) oraz stylem grzbietowym (kraul na grzbiecie).

9. Zajęcia doskonalenia umiejętności pływania odbywają się w grupach zorganizowanych według ustalonego przez OSiR harmonogramu.

10. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pływania OSiR. Instruktorzy pływania OSiR mogą przebywać na hali basenowej w strojach sportowych (tj. krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem, klapki).

11. Członkami danej grupy zajęć zostają uczestnicy będący w podobnym wieku oraz o zbliżonym stopniu  posiadanych umiejętności pływackich. Decyzja o przynależności do danej grupy następuje po sprawdzeniu umiejętności pływackich na zajęciach organizacyjnych, decyzję podejmuje instruktor pływania OSiR.

12. Istnieje możliwość zmiany grupy w przypadku osiągnięcia przez uczestnika zajęć, wyższego stopnia umiejętności pływackich w trakcie trwania zajęć. Zgodę na zmianę grupy musi wyrazić instruktor pływania OSiR prowadzący grupę, której uczestnicy posiadają wyższy stopień umiejętności pływackich.

13. Czas trwania jednorazowych zajęć wynosi 60 min.

14. Paski transponderowe można pobierać w kasie pływalni nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, a zwracać je należy nie później niż 15 minut po zakończeniu zajęć. W przypadku przekroczenia czasu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego Regulaminu, uczestnik zajęć będzie obowiązany do uiszczenia opłaty według cennika OSiR.

15. Zajęcia doskonalenia umiejętności pływania rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie. Uczestnik zajęć ma obowiązek stawienia się na hali basenowej o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zajęć. Na halę basenową uczestnik zajęć może wejść nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć.

16. W zajęciach doskonalenia umiejętności pływania mogą uczestniczyć dzieci które ukończyły lat 7. Uczestnicy zajęć, którzy ukończyli 7 lat a nie ukończyli 18 lat, wchodzący na pływalnię bez opiekuna prawnego (rodzica), pozostają pod nadzorem opiekuna prawnego (rodzica) do chwili objęcia takiego uczestnika nadzorem przez instruktora pływania OSiR.

17. Opiekun prawny (rodzic) uczestnika zajęć, może wejść z dzieckiem jedynie do pomieszczeń pomocniczych w celu przebrania dziecka i przekazania dziecka instruktorowi OSiR.

18. Opiekun prawny (rodzic), który razem z dzieckiem, będącym uczestnikiem zajęć doskonalenia umiejętności  pływania, wchodzi pod natryski lub na halę basenową, obowiązany jest do uiszczenia opłaty za bilet wstępu zgodnie z cennikiem OSiR.

19. Wejście do wody możliwe jest za zgodą instruktora pływania OSIR prowadzącego zajęcia. Miejsce oczekiwania na rozpoczęcie zajęć podane jest na spotkaniu organizacyjnym.

20. Osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana do przestrzegania poleceń instruktora pływania OSiR oraz ratowników pełniących dyżur na hali basenowej w trakcie trwania zajęć.

21. Uczestnik zajęć, który opuszcza halę basenową w trakcie trwania zajęć ma obowiązek zgłoszenia instruktorowi pływania OSiR prowadzącemu zajęcia, wyjścia oraz powrotu na halę basenową.

22. Opłatę za zajęcia należy uregulować w kasie pływalni w trakcie pierwszych zajęć lub najpóźniej przed drugimi zajęciami. Osoby, które nie uiszczą opłaty przed drugimi zajęciami nie zostaną wpuszczone na basen a także zostaną skreślone z listy uczestników zajęć.

23. Opłata za zajęcia doskonalenia umiejętności pływania pobierana jest w kasie pływalni. Opłata, o której mowa w zdaniu pierwszym obliczana jest jako iloczyn liczby zajęć planowanych w najbliższym kwartale (przez kwartał rozumie się okres od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym) zadeklarowanych w liczbie nie mniejszej niż dwie godziny w tygodniu, oraz ceny ustalonej zgodnie z obowiązującym cennikiem OSiR.

24. W chwili uiszczenia opłaty za zajęcia, uczestnikowi zajęć zostaje wydany karnet imienny (na zadeklarowaną ilość zajęć), który upoważnia do dalszego korzystania z zajęć doskonalenia umiejętności pływania.

25. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, OSiR nie dokona zwrotu pobranej opłaty, zaś uczestnik zajęć nie ma możliwości brania udziału w zajęciach doskonalenia umiejętności pływania w innym terminie. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym uczestnik zajęć może skorzystać z hali basenowej indywidualnie, w dowolnym terminie przypadającym w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie licząc od końca kwartału.

26. W przypadku nie dokonania opłaty za zajęcia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo złożenia pisemnego lub w formie elektronicznej (dominika@basentrzebownisko.pl) oświadczenia o rezygnacji z udziału w zajęciach, następuje skreślenie z listy uczestników.

27. W przypadku skreślenia z listy uczestników lub rezygnacji przez jednego z uczestników zajęć, istnieje możliwość wpisania na listę uczestników innej osoby, spoza listy uczestników, po spełnieniu przez nią warunków opisanych w pkt 5 niniejszego Regulaminu. W pierwszej kolejność na listę uczestników zajęć wpisywane będą osoby, które brały już udział w zajęciach doskonalenia umiejętności pływania organizowanych przez OSiR.

28. Ze względów organizacyjnych oraz technicznych OSiR zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego grupę oraz łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć, bez możliwości dochodzenia przez uczestników zajęć jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

29. W przypadku odwołania zajęć z powodu leżącego po stronie OSiR lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych lub zdarzeń losowych, opłata za jednorazowe zajęcia, których dotyczyła zmiana terminu, zostaje przeniesiona na następny kwartał.

30. OSiR zastrzega sobie możliwość fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystywania tych fotografii w celach promocyjnych lub reklamowych Szkółki Pływania „ORKA”. 

     Pobierz: Regulamin Doskonalenia Umiejętności Plywania SZKÓŁKA PŁYWANIA „ORKA”.pdf

Cennik – szkółka pływania

 

Szkółka pływania „ORKA” – 21,00zł/godz./osoba – płatność zgodnie z regulaminem.

Kadra – szkółka pływania

 

 

                                       MARIUSZ WÓJCICKI – instruktor pływania w Rzeszowskich szkołach pływania GB Sport oraz SwimTri. Całe życie związany z pływaniem, w szczególności pływaniem sportowym (młodzieżowym akademickim i masters). Był zawodnikiem sekcji pływackiej RESOVIA RZESZÓW, następnie w okresie studiów współzałożycielem i członkiem SGSP w Warszawie. Do chwili obecnej jest członkiem kadry narodowej Strażaków PSP i uczestniczy w zawodach pływackich służb mundurowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej i światowej.

  Harmonogram zajęć

 

Harmonogram zajęć:

wtorek, piątek – godz. 17:00 – 18:00

wtorek, piątek – godz. 18:00-19:00

Instruktor: Mariusz Wójcicki

Terminy zajęć:

5; 9; 12; 16; 19; 23; 26; 30 kwiecień 2024

7; 10; 14; 17; 21; 24; 28 maj 2024

4; 7; 11 czerwiec 2024

Opłata za zajęcia wynosi 378 zł (18 zajęć 60 minutowych x 21 zł).

 

Kontakt

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu:  17 77 13 120, 17 77 13 123, dominika@basentrzebownisko.pl

Karta uczestnika

Pobierz: KARTA UCZESTNIKA – ORKA pdf.

 

Sprawdź jak aktywnie spędzić czas w OSiR Nowa Wieś

Strefa wody

 

Strefa relaksu

 

Strefa siły

 

Strefa ruchu

 

Strefa dziecka

 

Na powietrzu

 

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z siedzibą w Nowej Wsi na podstawie art.6 ust. 1 lit.a RODO w celu kontaktu z użyciem danych podanych w formularzu kontaktowym.

4 + 15 =